EQC400
Antes : 7.900.000 ECV - 0 ECV
Agora : 6.650.000 ECV
EQV300
Antes : 12.445.000 ECV - 0 ECV
Agora : 9.889.700 ECV